regulamin

Regulamin korzystania z serwisu "Polska na weekend TV

I. Postanowienia wstępne

1. Wydawcą serwisu internetowego "Polska na weekend" (dalej „Serwis”) jest telewizja "Polska na weekend", z siedzibą w Jeleniej Górze oś. Żeromskiego 15, NIP 611 177 26 77, REGON 021215046 (dalej Polska na weekend TV). Serwis umieszczony jest w domenie polskanaweekend.tv pod adresem URL: http://www.polskanaweekend.tv.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, mp4, flash.d) minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.

3. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

II. Serwis (zawartość)

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogów, forum dyskusyjnego, archiwum oraz newsletterów. W ramach Serwisu udostępniane są między innymi:

a. filmy, nagrania video propagujące ogólnie pojętą turystykę kulturową, informacje dotyczące wydarzeń turystycznych i kulturalnych
b. blogi i komentarze do blogów oraz komentarze w ramach forum dyskusyjnego – treści w nich zawarte są elementem odrębnym od wyżej wymienionych i nie podlegają redagowaniu przez redakcje. Są odzwierciedleniem poglądów ich autorów i autorów komentarzy.
c. ogłoszenia i reklamy - zamieszczane na zlecenie osób trzecich treści nie pochodzące od redakcji.

2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Polska na weekend TV, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Polska na weekend TV do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Polska na weekend TV w Serwisie.

3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Polska na weekend TV lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: biuro@polskanaweekend.tv

7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

8. Ogłoszenia i reklamy, o których mowa w pkt II.1.5, są co do zasady kontrolowane przez Polska na weekend TV przed ich udostępnieniem w Serwisie, co do ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami. Niektóre spośród nich mogą być jednak wyświetlone na ekranie użytkownika przez podmioty trzecie, poza kontrolą Polska na weekend TV. Polska na weekend TV dokłada wszelkich starań, aby reklamy sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami, nie mogły być udostępnione na ekranie użytkownika Serwisu. W wypadku stwierdzenia przez użytkownika, że reklama wyświetlająca się w czasie korzystania z Serwisu jest sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, użytkownik może zgłosić fakt takiego naruszenia pod adresem: biuro@polskanaweekend.tv załączając plik ze zrzutem ekranu.

III. Postanowienia końcowe

1. Polska na weekend TV dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Polska na weekend TV.

2. Polska na weekend TV zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: biuro@polskanaweekend.tv i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Polska na weekend TV w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: biuro@polskanaweekend.tv

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 1.08.2015

6. Polska na weekend TV zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.


Zostańmy w kontakcie: